[THƠ VỀ CÀ PHÊ] RỐI !

Cuối năm 2015 giá cà phê tăng chưa kịp mừng, mới vào đầu năm 2016 đã thấy nhiều thứ… rối! Biết thị trường là thế… nhưng làm sao bây giờ… Đã cùng cảnh thì hãy cứ yêu nhau mà sống chứ biết sao bây giờ.

Rối như là mớ bòng bong
Đứng, đi, ngồi, chạy…rồi nằm không xong
Hàng hóa, chứng khoán… đi tong
Gọi Trời không thấu… biết mần răng đây !?
Muốn làm Đại Lãn… gốc cây
Mà Sung chưa rụng… thân gầy nương đâu ?
Ai ơi cùng cảnh như nhau
Lá lành, lá rách …bớt đau lúc này !

Dương Thị Oanh